Info voor uitgevers en andere aanbieders

Criteria voor de opname van leermiddelen op Leermiddelenplein
Protocol GEU/SLO inzake Leermiddelenplein
De visie achter uw methode toegelicht
Aanwijzingen voor het elektronisch aanleveren van prijsmutaties
Aanleveren van digitale afbeeldingen van leermiddelen
Fiatteringswebsite en Prijsontwikkeling leermiddelen VO

 

Criteria voor de opname van leermiddelen op leermiddelenplein

Definitie leermiddelen:

Onder ‘leermiddelen’ verstaat het Kenniscentrum leermiddelen (KCL) alle materialen (book of non-book) die bedoeld zijn om het onderwijsleerproces vorm te geven of te ondersteunen.

Algemene opnamecriteria

Om te kunnen worden opgenomen op het leermiddelenplein moet een leermiddel voldoen aan de volgende criteria:

 • bedoeld voor het Nederlandse onderwijs;
 • bedoeld voor de sectoren PO, (V)SO, VO of MBO;
 • bevat didactische aanwijzingen en/of dient als c.q. bevat verwerkingsstof;
 • is landelijk te gebruiken;
 • bevat geen reclamemateriaal; het doel van het materiaal is niet het promoten van een bedrijf.

 

Aanvullende opnamecriteria:

 • Ontwikkelingsmaterialen en hulpmiddelen worden alleen opgenomen indien bedoeld voor taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • MBO-leermiddelen worden alleen opgenomen indien bedoeld voor de opleidingsonafhankelijke leergebieden burgerschap, loopbaan, rekenen/wiskunde, Duits, Engels, Frans, Nederlands, NT2 en Spaans.

Protocol GEU/SLO inzake Leermiddelenplein

In het kader van de invulling van het leermiddelenplein hebben SLO en Groep Educatieve Uitgevers (GEU) een protocol opgesteld en bekrachtigd dat de planning, uitvoering en de publicatie van beschrijvingen en ervaringen van leermiddelen regelt. Het protocol is per 1 januari 2010 in werking getreden en herzien in september 2011.

Klik hier voor het Protocol GEU/SLO inzake Leermiddelenplein

Klik hier voor het Format visie uitgever (bijlage bij het Protocol GEU/SLO inzake Leermiddelenplein)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met José Lodeweges (PO) of Simone Schippers (VO).

 

De visie achter uw methode nader toegelicht

SLO stelt uitgevers in de gelegenheid de visie en de didactische uitgangspunten die zij bij het maken van een methode hebben gehanteerd op het Leermiddelenplein beschrijven, zodat potentiële gebruikers deze informatie bij het maken van een keuze kunnen gebruiken.

Daarvoor gelden de volgende afspraken:

 • Een uitgever maakt zelf de keuze of hij/zij van de geboden mogelijkheid gebruik maakt.
 • Als de uitgever van de mogelijkheid gebruik wil maken, hanteert hij/zij voor het maken van de beschrijving van de visie het format dat door SLO heeft vast gesteld.
 • Deze tekst mag maximaal 800 woorden lang zijn.
 • De tekst wordt op het Leermiddelenplein opgenomen als aparte beschrijving op het tabblad ‘beschrijving’ en zal herkenbaar zijn als afkomstig van de uitgever.
 • SLO zal geen redactie op de tekst uitvoeren.

 

Andere voorbeelden zijn op het Leermiddelenplein te vinden bij de methode d’Accord voor het vak Frans in het voortgezet onderwijs en bij de methode Wizwijs voor het vak rekenen in het primair onderwijs.

Is uw methode al op Leermiddelenplein beschreven en wilt u daar een beschrijving van visie en didactische uitgangspunten aan toevoegen, dan kun u contact opnemen met:

José Lodeweges (PO) of Simone Schippers (VO).

 

Aanwijzingen voor het elektronisch aanleveren van prijsmutaties

De prijsmutaties kunnen elektronisch aangeleverd worden. Dit houdt in dat u een bestand naar ons stuurt met daarin een tabel met het 13-cijferige ISBN, gekoppeld aan de prijs. Deze tabel kunnen wij in ons systeem ‘inlezen’, zodat de prijzen automatisch aangepast kunnen worden.

Deze prijsmutaties bij voorkeur per e-mail of op cd-rom. De prijsmutaties dienen aangeleverd te worden in de vorm van een tabel met tenminste 3 kolommen:

1. ISBN (13-cijferig, zonder punten, streepjes of spaties)
2. Prijs (inclusief BTW, zonder verzendkosten)
3. Ingangsdatum prijs (dd-mm-jjjj)

De tabel bij voorkeur aanleveren als MS-Excel bestand. Indien dat niet mogelijk is, kan de prijsmutatietabel ook aangeleverd worden als tabgescheiden ASCII-bestand of MS-Access bestand.

Mocht u vragen hebben over het elektronisch aanleveren van prijsmutaties, dan kunt u contact opnemen met Mia Kattier.

Aanleveren van digitale afbeeldingen van leermiddelen ten behoeve van opname op Leermiddelenplein

Volgens een bekend Chinees spreekwoord zegt een plaatje meer dan 1000 woorden.
Als Kenniscentrum leermiddelen (KCL) willen we u in de gelegenheid stellen afbeeldingen van uw leermiddelen op leermiddelenplein.nl te tonen. U kunt deze per e-mail of op een cd-rom/dvd aan ons doen toekomen.
Indien u de afbeeldingen per e-mail stuurt dan dient u rekening te houden met het feit dat mailserver geen bijlagen accepteert die groter zijn dan 1 Mb.
Bij het opsturen graag duidelijk vermelden welke afbeelding bij welke methode of leermiddel hoort. Indien u meerdere afbeeldingen per methode opstuurt (maximaal 5), gelieve dan duidelijk aan te geven bij welk onderdeel van de methode het plaatje hoort. Eventueel kunt u een bijschrift formuleren.

Mogelijkheden:
1.    overzichtsfoto van alle deeltjes van de methode
2.    schermafdruk (bij software)
3.    een voorbeeldpagina uit een leerboek
4.    een methodeopbouwschema
5.    een logo

Bestandspecificaties:
Bij voorkeur .jpg
Bij voorkeur niet groter dan 1 Mb
Bij voorkeur niet kleiner dan 50 Kb

Opsturen:
•    als bijlage van een e-mail aan Mia Kattier.
•    op cd-rom/dvd toesturen aan SLO/KCL, t.a.v. Mia Kattier, Postbus 2041, 7500 CA Enschede

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Mia Kattier.

Fiatteringswebsite en Prijsontwikkeling leermiddelen VO

De fiatteringswebsite is een website waarmee uitgevers van methodegebonden lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs online de prijs- en leverbaarheidsgegevens over hun uitgaven zoals deze in de KCL-Leermiddelendatabase zijn opgeslagen, kunnen controleren op juistheid, volledigheid en actualiteit.

Deze gegevens worden voor verschillende doeleinden gebruikt, namelijk:

 • Berekening van gebruikskostenoverzichten. Deze geven een indicatie van de kosten die het gebruik van een bepaalde methode per leerling, per leerjaar met zich meebrengen. Deze gebruikskostenoverzichten worden gepubliceerd op de websites Prijsontwikkeling leermiddelen VO en Leermiddelenplein.
 • Weergave van gebruikskosten in de vergelijkingsfunctionaliteit van Leermiddelenplein; zie deze tabel als voorbeeld.
 • Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW in het kader van (bijv.) Evaluatie invoering gratis schoolboeken, de vijfjaarlijkse schoolboekenscan, uitgevoerd door NMA.

 

Via de fiatteringswebsite biedt SLO/KCL aan uitgevers de service om gebruikskostenoverzichten online te controleren, zodat de kans op fouten geminimaliseerd kan worden. Om toegang te kunnen krijgen tot de fiatteringswebsite ontvangen de betreffende uitgevers een gebruikersnaam en wachtwoord.

Klik hier voor de gebruikershandleiding van de fiatteringswebsite.

 

Voor meer informatie over Prijsontwikkeling leermiddelen VO en de fiatteringswebsite kunt u contact opnemen met Frans Berkhof.